Đái bắn
{y qưởn}
Nguồn gốc đồng âm
Hậu quả vô hại
1

áo quần

- Nhất y nhất quởn (có mỗi một bộ đồ mặc hoài).

đăng bởi peihoh đến từ Gia Định Sài Gòn (September 29, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "y qưởn"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com
Những từ đứng trước và sau