Đái bắn
{zô}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

tiếng khởi động trước khi cả nhóm cùng nâng cốc uống bia

anh em hò zô nào. chăm phần chăm

đăng bởi đến từ hn (September 22, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "zô"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com
Những từ đứng trước và sau