Đăng ký tài khoảnTừ Điển Tiếng Lóng
Chú ý: những bác đã có tên trong từ điển, xin gõ tên đó và email đã dùng để đăng ký tài khoản. Bác có thể chọn tên và username khác sau khi đã đăng ký (để giữ được "thành tích" đã đăng). Thì cứ làm theo đi, lát hiểu liền mà.
Còn những bạn đăng ký mới thì cứ làm như bình thường.
Tên
Email
Nơi đến
Password
Confirm Password
Mã hình Xin đánh vào 4 kí tự như trong hình